۱۹.۴.۹۱

نشانه‌های شفاف

چای‌های دو نفره‌ای
که سرد می‌شوند
یخ می‌کنند
هنوز هم
واضح‌ترین نشانه‌ی عشقند