۲۱.۵.۹۱

آنی بود
درها وا شده بود
هر رودی دریا
هر بودی
بودا شده بود

مرغان مکان خاموش
این خاموش
آن خاموش
خاموشی
گویا شده بود

خاموشی
گویا شده بود