۸.۷.۹۱

کل‏مات

نه
کلمه‌ای نیست
که زورش
به توصیف آوای صدای تو برسد
وقتی که نام کوچکم را
از تراس صدا می‌زنی
و دعوتم می‌کنی به فنجانی چای

کلمات
زورشان کم است
حتما زبان‌های دیگری هست
و خط‌هایی که حتی
پیش از اختراع خط وجود داشته‌اند
و تمام عاشقان جهان
به آن خط‌ها
به آن زبان‌ها
نامه نوشته‌اند

زبان‌های دیگری هست
و دایره‌ی واژگانی
که در سکوتی محض
از قوس شهر‌آشوب لبان تو
ادا می‌شوند
و من در نیاز برهنه نگاهم
آن‌ها را
می‌شنوم
عکس : جایی در شمیران، طهران