۱۱.۷.۹۱

سورئال

کاش رابطه‌هایی بود
که صبح زود
در مسیر شرکت
یا موقع خرید صبحانه
شروع می‌شد
کافه رفتن داشت
قدم‌زدن
درد دل
عشق‌بازی حتی
یا یک دست بدمینتون
و بعد ...
هنگام غروب آفتاب
یا سر میز شام
تمام می‌شد