۱۵.۶.۹۱

تا نری تو شیکم یه سری کارا
که سال‌ها فقط حرفشو زدی
هیچ‌وخ نمی‌تونی قضاوت درستی از خودت داشته باشی
که واقعا آدم اون میدون بودی یا نه
کمترین دست‌آورد این ریسکا
همین قضاوته
آخرش اینه
که یه روز نفس راحت بکشی و بگی
من رفتم توی کار
اما فهمیدم آدمش نیستم
خیالمم راحته ...