۲۷.۷.۹۱

قبول کنید یکی از موانع اساسی جهانی شدن و پیوستن به دهکده جهانی برای ملت ما همین دشواری گذر از توالت ایرانی به توالت فرنگی بوده همیشه. ساعت پنج صبه و داشتم به موانع جهانی شدن فک می‌کردم که این به خاطرم اومد.