۱۵.۸.۹۱

در رسیدن

روزی سرانجام به "آن‌جا" می‌رسی، اما آن روز، روزی‌ست که آن‌جا دیگر، "آن‌جا" که می‌خواستی به آن برسی، نیست.