۱۶.۸.۹۱

تیرها

بعضی از کلمات که ظاهرا با بی‌خیالی بر زبان جاری می‌شود، ناگهان جنبه‌ای اسرار‌آمیز و سرنوشت‌ساز به خود می‌گیرد، سنگین می‌شود، به صورت عجیبی سنگین می‌شود، از گوینده پیشی می‌گیرد و در جایی، در لحظه نامعینی از آینده، اتاقی را می‌شکافد و با دقت و قطعیتی هراس‌انگیز به خود گوینده اصابت می‌کند. 

قطار به موقع رسید 
ترجمه کیکاووس جهانداری