۱.۱۱.۹۱

کاش وضع دنیا این شکلی نبود

محمدعلی سروری
زورگیر ظاهرا خشنی بود
که امروز صبح اعدام شد
دم بالاکشیدن، آب خواست
بهش دادند و خورد