۱۶.۱۰.۹۱

ای سرزمین! کدام فرزندها، در کدام نسل، تو را آزاد، آباد و سربلند
با چشمان ِ باور خود خواهند دید ؟

ای مادر، ای ایران! جان زخمی تو در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت ؟
چشمان ما به راه عافیت تو سفید شد
ای ما نثار عافیت تو