۱۰.۳.۹۲

بازگویم که نه، دوران حیات این همه نیست
سعدی امروز تحمل کن و فردای دگر