۱.۲.۹۳

یکم

سلامتی سعدی
سلامتی اردی‌بهشت
سلامتی خاطره‌هامون
که ما پیر شدیم و 
اونا هنوز بیست و دو سالشونه
....

گر دنیی و آخرت بیاری
کاین هر دو بگیر و دوست بگذار
ما یوسف خود نمی‌فروشیم
تو سیم سیاه خود نگه‌دار *


* شعر سعدی