۴.۹.۹۳

آقا چه اصراری دارید شما !!!

آدم آخرین بارها را نمی‌داند
نمی‌داند که این آخرین دیدار است
آخرین گل‌گاوزبان
آخرین شام مشترک
آخرین بوسه
آخرین هم‌آغوشی

بعد
مدت‌ها که می‌گذرد
سعی می‌کند جزئیات آن آخرین بارها را
با همه توانش به یاد بیاورد