۳۰.۹.۹۳

آخر پاییز

- تو قول داده بودی.
- شرایط عوض شده..
- قول اونه که وقتی شرایط عوض شد پاش واستی !


+