۲۷.۱۰.۹۳

چه غریب ماندی ای دل
نه غمی نه غم‌گساری
نه به انتظار ياری
نه ز یار انتظاریشعر سایه