۴.۱۱.۹۳

 کمر مردو هیچی تا نمی‌کنه، جز زن. من بودم و یه طوطی. حالا باز منم و یه طوطی. اما دیگه نه اون طوطیه نه من داشی.