۱۳.۱۰.۹۳

یادم هست

در غم یار
یار بایستی
یا غمم را
کنار بایستی

زانچه کردم کنون
پشیمانم
دل امسال
پار بایستی

تا بدانستی‌ای ز دشمن و دوست
زندگانی
دو بار بایستی

دشمن عیب‌جوی بسیارست
دوستی غم‌گسار بایستی

ماهی جان ما
که پیچانست
بر لب جوی‌بار بایستی

چون
رضای دل تو در غم ماست
یک چه باشد ؟
هزار بایستی

همره بی‌وفا همی لنگد
همره راه‌وار بایستی

صد هزاران سخن
نهان دارم
گوش را
گوش‌وار بایستی

میانه دی ماه نود و سه

شعر سعدی