۲۷.۱۱.۹۳

خط هفت

هیچی تو دنیا به اندازه زن‌هایی که ادای آفتاب مهتاب ندیدگی در می‌آرن رو اعصاب نیست. بسسه بابا.