۶.۱۲.۹۳

شیرجه

تیرباران بر سر و صوفی گرفتار نظر
مدعی در گفت‌وگوی و عاشق اندر جست‌وجوست
شعر سعدی