۶.۱۲.۹۳

برای چهارم اسفند

این روزها
روزهای بدن درد است
تازه چیزی در خونت کم شده
که باید جای‌گزین پیدا کند
وسوسه الان بیشتر از هر وختی‌ست
کمی تحمل کن
به دسته‌گلی که برایت فرستاده‌اند نگاه کن
یاد چیزهای مزخرف زمان مصرف بیفت
کلن از سرت می‌پرد