۱۴.۱۲.۹۳

فریاد که از شش جهتم راه ببستند

امروز چه دانی تو که در آتش و آبم
چون خاک شوم باد به گوشت برساند
سعدی تو در این بند بمیری و نداند
فریاد بکن یا بکشد یا برهاند
شعر سعدی
عنوان از شعر حافظ