۲۱.۱۲.۹۳

یارو تو تاکسی کنار دستم با تلفن حرف می‌زد به اون‌ور خط می‌گفت : تو دفتر کارمم دارم چای می‌خورم.
انقد در فضاسازی موفق بود که منم شک کردم نکنه واقعا در محل کار ایشون نشستیم و چای می‌خوریم.