۲۰.۱۲.۹۳

گفتم خفه شو
خفه نشد
خفه‌ش کردم
انسان این‌گونه آغاز شد