۱۹.۱۲.۹۳

Previously on 24

نینا مایرز یادته ؟ 
تا قسمت آخر معلوم نشد با آدم بداست
وقتی هم ملوم شد 
باز در لحظه مواجهه
جک قبولش می‌کرد
دله دیگه
طرف اسلحه رو می‌زاره رو شقیقه‌ت
چشمات می‌بینه
اما تو باور نمی‌کنی