۱۸.۱۲.۹۳

ما 
مثل بوکسورها زندگی کردیم
زندگی‌مان را
هویتش
و اعتبارش را
وابسته کردیم به رینگ

توی رینگ 
قهرمان بودیم
سری توی سرها داشتیم
اما
بیرون رینگ
هیچی نبودیم

زمانه از ما می‌خواست
یک ژن عجیب
یک خون جهنده در ما بود
که فقط این‌گونه
آرام می‌گرفت

ما این‌جور زندگی کردیم
درست و غلطش
بماند برای وقتی دیگر ...

هجده اسفند نود و سه
* صحنه ای از مبارزه محمد علی و جو فریزر