۱۶.۱۲.۹۳

شکست در پشت جبهه

خواستم بهش بگم
این یه لج‌بازی ساده نیست
ممکنه واقعا دیگه فرصتی نباشه
امیدوارم بفهمی داری چی کار می‌کنی

قبل گفتنش
فکر کردم 
دیدم انگار این آدم هم
مث خیلیای دیگه
دقیقن می‌دونه داره چی‌کار می‌کنه
فقط منم که انگار نمی‌دونمبرای ۱۶ اسفند