۱۶.۱۲.۹۳

یک از سه

تقریبا همشونو پاک کردم
فقط اینستاگرام و یه کاغذی که پیدا نمی‌شد یه کمی مقاومت کردن !!