۱۸.۱۲.۹۳

آدمایی که کاری می‌کنن باورت شه که گیجن و اصن تو این عالم نیستن بعد حواسشون کاملن جمعه.
 در طول ماجرا هم هی به توی اسکول می‌گن "عوضی حواس‌جمع"
بعد تو بابت حواس جمعیات خجالت می‌کشی.