۹.۲.۹۴

ساعت پنج و نیم بعد از ظهر ۷ تیرماه ۱۳۴۰
من و آقای شهناز، تنها نشستیم تو خونه‌ی ما

بعد وسطای تک‌نوازی شهناز، صدای یه در میاد که قژقژ می‌کنه و باز می‌شه
یه در که یه ربع مونده به شیش بعدازظهر هفت تیر ماه ۱۳۴۰ باز می‌شه