۲۴.۱.۹۴

و برای دروغ‌ها و خنده‌ها

این‌ها که من می‌نویسم
شعر نیست
وقتی تو می‌خوانیشان
شعر می‌شوند
او را خود التفات نبودش به صید من
من خویشتن اسیر کمند نظر شدم *

فروردین ۹۴
* شعر حافظ