۵.۴.۹۴

دوران خوش آن بود

حال خوب ینی
رفیقت بعد سال‌ها دوری بهت بگه
هیچ وخ رفیقی مث تو ندیدم ...