۳.۵.۹۴

داوودیه

بلوار میرداماد
با لحظه‌های آزاد
پنجاه سال دیگر
از ما می‌آورد یاد
در روزهای رنگینشعر محمدعلی سپانلو