۱۳.۵.۹۴

اون که می‌تونه انتقام بگیره و نمی‌گیره، اون هنر می‌کنه. برا همینه که می‌گن ببخش تا بخشیده بشیدوران عاشقی
علی‌رضا رئیسیان