۱۵.۵.۹۴

He is typing ...

همه چیزهایی که خواستم برایت بگویم و نگفتم
همه رازها
مگوها
در همین پیام‌های ننوشته
مدفون شد
همین typingها
که محو می‌شدند