۱۶.۵.۹۴

از پرده‌های تکرار

هی با خودت تکرار کن

تو خود حجاب خودی حافظ
از میان برخیز
از میان برخیز
از میان برخیز
...Electress by NickGentry
Mixed paint and used computer disks on wood