۱۰.۶.۹۴

باران تابستان

ببار طهران
ببار
دل‌خوشی‌های ما کمند
بی‌وقفه ببار