۳۰.۵.۹۴

یادم باشد

دوستانی دارم مثل باران بهار
ناگهان باریدند
و دنیایم شکفت