۲۷.۵.۹۴

تذکره

شوخی اونه که با هم بخندیم
نه ؟ تهش اینه که به هم بخندیم.
دیگه نه این‌که هیشکی نخنده دو نفرم دل‌خور بشن.