۲۴.۵.۹۴

احتمال

مرا گویی
بدین زاری که هستی
به عشقم چون برآیی ؟؟
من چه دانم
شعر رومی
عکس : Ballet youth by ThomazFaraks, 1947