۲۲.۶.۹۴

اینستالیشن

نمایشگاه آثار امین شجاعی
گالری اُ
تهران - مرداد ۹۴