۲۲.۶.۹۴

جبرووکی
نمایشگاه آثار ئی دای، پاتریشیا پیزانلی، نوشین فرهید، میرا آورزمانی، متیو هامفریز، جیکوب رولینسون و کریستین کتانه
در گالری آب/انبار
تهران - مرداد ۹۴