۲۲.۶.۹۴

نیکی

تک اثر نیکزاد نجومی
گالری دبلیو صفر یک
تهران