۲۲.۶.۹۴

نمایشگاه آثار ابوالقاسم سعیدی
گالری [عزیز] شهریور
تهران
تیر ۹۴