۲۲.۶.۹۴

آینه‌های خورشیدی

نمایشگاه آثار بیژن بصیری
موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
تیرماه ۹۴

Solar Mirrors
Bijan Basiri
Tehran Museum of Contemporary Art
July2015