۲۸.۶.۹۴

تنگ است بر او

شهریور بود
جایی میان هشیاری و مستی
جایی میان آفتاب و باران
در تلنگرهای محکم پاییز به تابستان
[...] *
ناگاه
من
برای لحظه‌ای
بیست و دو ساله شدم

بیست و هفت شهریور بود
-)* [اینجای شعر حذف شده است]