۸.۷.۹۴

متاسفانه
می با دیگران خورده‌ست و ...
با من سر گران دارد