۶.۸.۹۴

وضعیت

به صفحه سفیدی خیره می‌مانی
نه چیزی تایپ می‌کنی
نه چیزی می‌خوانی