۱۲.۷.۹۴

نش‌خوار

به گاوها نگاه می‌کردم
گاوهای معصوم
بی‌آزار
در محاصره ماشین‌ها و آشغال‌ها
شبیه کودکی معصوم بودند
که به دست قاتلی زنجیره‌ای گرفتار شده باشد