۱۵.۷.۹۴

به شدت
به آغوش معشوقه هیتلر فکر می‌کنم
که در رام کردن آن همه کینه
چه آغوشی بوده است
و به اندازه یک جنگ جهانی
دلم می‌خواهدششعر سید علی صالحی