۱۵.۷.۹۴

کانت

اصالت اخلاق تو آدما روز جدایی ملوم میشه، نه روز وصل.